پارس ناز پورتال

صاعقه ای عظیمی که همه را سوپرایز کرد (عکس)

صاعقه ای عظیمی که همه را سوپرایز کرد (عکس)
صاعقه ای عظیم در جنوب کالیفرنیا باعث قطع برق 120 هزار خانه در کالیفرنیا شد.