پارس ناز پورتال

رونمایی عکس قبر مجلل صدام حسین

مجموعه : مجله خبری روز
رونمایی عکس قبر مجلل  صدام حسین

عکس قبر صدام حسین دیکتاتور سابق عراق، در شمال بغداد