پارس ناز پورتال

کدو به این بزرگی دیده بودید؟ (عکس)

کدو به این بزرگی دیده بودید؟ (عکس)
کشاورز آلمانی کدوی 320 کیلوگرمی را در مزرعه خود پرورش داد.