پارس ناز پورتال

تعبیر خاک کوزه گری

تعبیر خاک کوزه گری

تعبیر خواب خاک کوزه گری

آنلی بیتون :

دیدن خاک کوزه گری در خواب ، نشانه آن است کهگ فقر و بدبختی شما را مشوش و پریشان خواهد ساخت . اگر دختری خواب ببیند با نامزدش روی خاک کوزه گری راه می رود ، علامت آن است که برای به دست آوردن منفعت و پول بیشتر دوست خود را ترک می گوید .