پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

چگونگی تعبیر خواب حیاط

چگونگی تعبیر خواب حیاط
 

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک حیاط : خبر نامزدی یک دوست به گوشتان می رسد .

شما در یک حیاط هستید : شخصی که خواستار دیدنش نستید به دیدن شما می آید .

در حیاط کار می کنید : یکی از هواخواهان شما بزودی ازدواج می کند .

حیاط شما کثیف و بهم ریخته است : غم و افسردگی

حیاط شما تمیز و مرتب است : مشاجره در فامیل

حیاط همسایه : فقط به خودتان اعتماد کنید ، نه به دیگران

حیاط یک دوست : عذاب

شما در حیاط گل و گیاه می کارید : شادی

شما در یک حیاط گل می چینید : یک مرگ

 
 
 
برچسب‌ها:
ماجرای شرم آور مخفی شدن مرد جوان در حمام خانه این زن
ماجرای شرم آور مخفی شدن مرد جوان در حمام خانه این زن
مشاهده بیشتر