جستجو در پارس ناز

استجابت دعاها بوسیله قران کریم

مجموعه : مذهبی
استجابت دعاها بوسیله قران کریم

پیامبر اکرم(ص) می فرمود:هر کس سوره«اخلاص» را بخواند، رحمت خداوند به او روی آورد وبا رحمتش بر او نظر کند وهیچ چیز از خدا نخواهد مگر اینکه دعاهای او مستجاب شود.
چون کسی در کاری مضطر باشد ، این دو اسم یعنی «الرحمن الرحیم» را مداومت نماید حاجت او حاصل می شود.
امام صادق (ع) فرمود:کسی که حاجت دینی و یا دنیایی داشته باشد، هفت بار سوره «بنی اسرائیل»(اسراء) را بخواند حاجت او روا خواهد شد.

امام صادق (ع) فرمود: هر کسی حاجتی داشته باشد، برکاغذی بنویسد:«بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الی ربه الجلیل رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین» پس آن کاغذ را در آب روان بیاندازد وبگوید:«اللهم بمحمد واله الطیبین الطاهرین و صحبه المرضیین اقض حاجتی یا اکرم الاکرمین» وحاجتش را بر دل بگذراند البته برآورده می شود.
امام صادق (ع) فرمود: اگر کسی حاجتی داشته باشد، چهل ویک مرتبه سوره«انعام» را بخواند حاجتش روا خواهد شد واگر بلایی متوجه او باشد، دفع خواهد شد واگر میسر باشد دریک مجلس بخواند،بهتر است.
در روایت آمده هر مسلمانی که حاجتی داشته باشد وسوره «یس» را بخواند ،حاجت او روا خواهد شد.