پارس ناز پورتال

قاصدک 24

حدیث های زیبا و دلنشین از امامان

مجموعه : مذهبی
حدیث های زیبا و دلنشین از امامان

حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS
امام جواد (ع)

افزونى نعمت از جانب خدا بریده نشود

تا آن هنگام که شکرگزارى از سوى بندگان بریده شود
حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS
امام جواد (ع)

هر که گوش به گوینده اى دهد به راستى که او را پرستیده

پس اگر گوینده از جانب خدا باشد در واقع خدا را پرستیده

و اگر گوینده از زبان ابلیس سخن گوید به راستى که ابلیس را پرستیده است
حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS
امام جواد (ع)

کسى که بر مرکب شهوات سوار است

از لغزش درامان نخواهد ماند
حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS
امام جواد (ع)

کسى که آگاه به ظلم است

و کسى که کمک کننده بر ظلم است

و کسى که راضى به ظلم است هر سه شریکند
حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS
امام جواد (ع)

سه چیز است که رضوان خداوند متعال را به بنده میرساند

زیادى استغفار ، نرم خو بودن و زیادى صدقه

و سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند پشیمان نشود

ترک نمودن عجله ، مشورت کردن و به هنگام تصمیم توکّل بر خدا نمودن
حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS
رسول خدا (ص)

به پداران خود نیکی کنید

تا فرزندانتان به شما نیکی کنند
حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS
امام علی (ع)

توفیق برای انجام کارهای خوب و شایسته سعادت است
حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS
امام علی (ع)

به بهشت هرگز نخواهد رسید مگر آنکه برای رسیدن به آن بکوشد
حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS
امام علی (ع)

هر که با مردم مدارا کند از مکر آنها ایمن گردد
حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS
امام علی (ع)

خشم فرد خشمگین را پست می کند

و عیب های او را آشکار می سازد
حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS
رسول اکرم (ص)

در بهشت مقامی است که به آن دست نیاب

د مگر پیشوای دادگر یا خویشاوندی که زیاد صله رحم به جا آورد و یا عیالوار صبور
حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS
امام علی (ع)

هر روز جمعه مقداری میوه به خانواده خود نوبر دهید تا از آمدن جمعه خوشحال باشند
حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS
امام علی (ع)

شجاعت مرد به قدر همت اوست

و غیرتش به قدر تن ندادن او به ذلت
حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS
رسول خدا (ص)

زمین ، زمین خدا است و بندگان بندگان خدایند

هر که زمین مواتی را احیا کند آن زمین از آن اوست
حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS
امام صادق (ع)

بزرگان خود را بزرگ بدارید

و احترام کنید و به خویشاوندان خود نیکی کنید