پارس ناز پورتال

نقاشی های زیبا روی لاک حلزون

نقاشی های زیبا روی لاک حلزون
نقاشی های زیبا روی لاک حلزون پارس ناز :چندی پیش، ستیفان سیورود هنرمند سوئد روی صدف 70 حلزون نقاشی کرد و مورد پسند کاربران اینترنتی قرار گرفت. حلزون های در حال حرکت مثل دالان نقاشی شده هستند.
 

نقاشی های زیبا روی لاک حلزون

نقاشی های هنرمندانه روی صدف حلزون

نقاشی های زیبا روی لاک حلزون

نقاشی های زیبا روی لاک حلزون

نقاشی های زیبا روی لاک حلزون

نقاشی های زیبا روی لاک حلزون

نقاشی های زیبا روی لاک حلزون

نقاشی های زیبا روی لاک حلزون

نقاشی های زیبا روی لاک حلزون

نقاشی های زیبا روی لاک حلزون

 

رادیو چین