پارس ناز پورتال

تبلیغات

تولد دوباره آلمان بسیار شگفت انگیز

تولد دوباره آلمان بسیار شگفت انگیز
1102سال پیش در روز 24 سپتامبر سال 911 میلادی اشراف زادگان زمیندار بزرگ ژرمنی فردی به نام کنراد دو فرانکونی را از میان خود برگزیده و تاج پادشاهی سرزمین ژرمن ها را بر سرش می گذارند و او بسیار خوشحال بود که میخواهد بر مردم حکومت کند.
 
انتخاب کنراد دو فرانکونی به پادشاهی ژرمن ها به 10 سال جنگ های جانشینی که در پی مرگ آرنول پادشاه فرانس شرقی (آلمان کنونی) درگرفته بودند ، خاتمه داد. در سال 901 میلادی آرنول ، پادشاه فرانسی شرقی روز قبل از مرگ جانشین خود را انتخاب کرد.اما پس از مرگ آرنول اشراف زادگان زمیندار ژرمن از به رسمیت شناختن سلطنت کارل سوم ، جانشین آرنول خودداری کرده و جنگ های ده ساله جانشینی آغاز شدند. سرانجام آنها پیرامون کنراد دو فرانکونی گرد آمده و به سلطنت سلسله کارولنژین در شرق رودخانه راین خاتمه می دهند.
 
تولد دوباره آلمان بسیار شگفت انگیز
 
بر ویرانه های امپراتوری رنیوم فرانکوروم در 2 سوی رودخانه راین دو کشور ظهور می کنند که آینده بزرگی در پیش رو دارند ، آلمان و فرانسه. در سال 918 میلادی ، کنراد اول در بستر مرگ دوک هانری دوساکس را به جانشینی خود انتخاب کرد. پسر دوک هانری دوساکس به نام اوتون سرزمین ایتالیای امروزی را تصرف کرد و با اتحاد آلمان و ایتالیا امپراتوری مقدس رومن را تاسیس می کند.
 
تولد دوباره آلمان بسیار شگفت انگیز
 
در همین زمان ، در شهر پاریس ، اشرافزادگان زمیندار فرانسی غربی (فرانسه کنونی) فردی به نام هوگ کاپه را به تخت سلطنت نشاندند که بازماندگانش تا سال 1792 میلادی در این کشور که نام فرانسه را می گیرد ، سلطنت کردند.در روز 24 سپتامبر سال 911 میلادی اشراف زادگان ژرمنی کنراد دو فرانکونی را از میان خود به پادشاهی سرزمین ژرمن ها انتخاب می کنند. او با نام کنراد اول به تخت سلطنت می نشیند.این سرآغاز پیدایش آلمان و تولد این کشور در شرق رودخانه راین بود.