پارس ناز پورتال

تصاویری از حلزون ها و صدف های قول پیکر

تصاویری از حلزون ها و صدف های قول پیکر

تصاویری از حلزون ها و صدف های قول پیکر

این صدف ها خوراکی هستند و می گویند بسیار مقوی است.مجله پارس ناز در این تصاویر میتوانید بزرگ ترین و عجیب ترین صدف خوراکی را که در سواحل شمال غربی اقیانوس آرام صید شده است را ببینید. به این نوع نرم‌تن صدف‌دار، جئوداک می گویند. این نخستین جئوداکی است که حدود 950 گرم وزن دارد.

تصاویری از حلزون ها و صدف های قول پیکر

بزرگ ترین و عجیب ترین صدف های دنیا

تصاویری از حلزون ها و صدف های قول پیکر

بزرگ ترین و عجیب ترین صدف های دنیا

تصاویری از حلزون ها و صدف های قول پیکر

بزرگ ترین و عجیب ترین صدف های دنیا

تصاویری از حلزون ها و صدف های قول پیکر

بزرگ ترین و عجیب ترین صدف های دنیا

تصاویری از حلزون ها و صدف های قول پیکر

در آوردن صدف های بزرگ از زیر ماسه ها

تصاویری از حلزون ها و صدف های قول پیکر

تصاویری از حلزون ها و صدف های قول پیکر

تصاویری از حلزون ها و صدف های قول پیکر