پارس ناز پورتال

معرفی تازه های آوای انتظار همراه اول

معرفی تازه های آوای انتظار همراه اول


************

نام قطعه : هواپیماها 1

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33326

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال
************

نام قطعه : هواپیماها 2

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33327

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال
************

نام قطعه : هواپیماها 3

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33328

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال
************

نام قطعه : هواپیماها 4

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33329

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال
************

نام قطعه : دختران کالیفرنیا 1

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33333

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال
************

نام قطعه : دختران کالیفرنیا 2

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33334

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال
************

نام قطعه : دختران کالیفرنیا 3

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33335

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال
************

نام قطعه : دختران کالیفرنیا 4

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33336

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال
************

نام قطعه : روزهای سگی تمام شد 1

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33337

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال
************

نام قطعه : روزهای سگی تمام شد 2

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33338

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال
************

نام قطعه : روزهای سگی تمام شد 3

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33339

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال
************

نام قطعه : امپراطوری ذهن 1

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33340

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال
************

نام قطعه : امپراطوری ذهن 2

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33341

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال
************

نام قطعه : امپراطوری ذهن 3

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33342

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال

************
نام قطعه : امپراطوری ذهن 4

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33343

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال
*************

نام قطعه : خواهر روح 1

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33344

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال

************
نام قطعه : خواهر روح 2

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33345

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال

*
************

نام قطعه : خواهر روح 3

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33346

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال
*************

نام قطعه : خواهر روح 4

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33347

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال

************

نام قطعه : اگه در جوانی بمیرم 1

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33348

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال

************

نام قطعه : اگه در جوانی بمیرم 2

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33349

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال

************

نام قطعه : اگه در جوانی بمیرم 3

نام صاحب اثر : گرمی 2011

کد آوای انتظار همراه اول : 33350

قیمت برای مدت یک ماه : 3000 تا 5000 ریال

 

 

 a