پارس ناز پورتال

تعبیر خارش

تعبیر خارش

تعبیر خواب خارش

امام صادق علیه السلام:

اگر در خواب ببیند که از خارش تن به او رنج و گزند مى رسید، از خویشان و بستگان به او زحمت و اذیت مى رسد..

اگر ببیند از خارش تن آزارى به او نرسید، از ناحیه خویشان و بستگان به او زحمت و آزارى نمى رسد.

محمد ابن سیرین بصری:

اگر کسی بیند او را خارش تن پدید آمد، دلیل که طلب خویشان کند و از ایشان غم واندوه بیند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی :

خارش تن، دلیل است بر بازجستن احوال خویشان.

در سر زمین رویاها آمده:

محلی از بدن شما می خارد : ترس و اضطراب شما نباید از عمق وجودتان باشد .

یک خارش خیلی شدید : ظهور غیره منتظره دوستان

بچه ها خودشان را می خارانند : جدائی از یک دوست توام با غمگینی

بر اثر خارش بدن شما زخم شده : زنها باعث دردسر شما خواهند شد .

دوستان از خارش رنج می برند : موقعیت فعلی شما بسیار لذتبخش است .

خالد بن علی بن محد العنبری :

هر کس در خواب ببیند که خود را میخاراند، از احوال خویشان و بستگان جویا میشود، به دیدار آنها میرود و به خاطر آنها خسته میشود.