پارس ناز پورتال

چگونگی تعبیر خواب حوض کوثر

چگونگی تعبیر خواب حوض کوثر

تعبیر خواب حوض کوثر

محمد ابن سیرین بصری :

اگر بیند قیامت برخاست و خلق نزدیک حوض کوثر جمع می کردند، دلیل که پادشاهی پیدا شود در میان خلق عدل و داد کند.

اگر بیند از حوض کوثر یک جام بخورد، دلیل که مرگ او بر مسلمانی است.

اگر بیند پیرامون حوض کوثر می گشت و آب می خواست و آب ندادند، دلیل که دشمنِ اولاد پیغمبر باشد.

اگر بیند حضرت رسول (ص) او را آب داد و بخورد، دلیل که از شفاعت بهره یابد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی:

اگر بیند نامش در حوض کوثر نوشته بودند و جامی بستد و از آن آب می خورد، دلیل که او را با عالمی بزرگ صحبت افتد و از آن عالم او را منفعت دو جهانی حاصل شود.

جابر مغربی :

اگر بیند از حوض کوثر آب می خورد، لکن آب وی تیره و ناخوش است، دلیل که بیننده منافق بود و او را از اخبار و قرآن هیچ خبر نباشد و اعتقادش بد است و دین اسلام در پیش وی حقیر و خوار است.

اگر بیند حوض کوثر به آن طریق است که در اخبار آمده و از جمله آب حوض کوثر می خورد، دلیل که او را نزد حق تعالی قدری و محلی است و از جمله بزرگان دین است.