"> این ماهی به خاطر شکار اردک خودش صید شد

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

این ماهی به خاطر شکار اردک خودش صید شد

این ماهی به خاطر شکار اردک خودش صید شد

به گزارش پارس ناز : این ماهی به خاطر شکار اردک خودش صید شد ماهیگیری که در حال صید ماهی بوده ، ماهی را شکار کرده که به دلیل خوردن یک اردک در آب خفه شده است!!