پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند
این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند حتماً شما هم شاهد صحنه هایی از کارهای عجیب و دیوانه وار عاشقان آدرنالین بوده اید. ماجراجویانی پر دل و جرئت و نترس که بی هیچ واهمه، خود را به قلب حادثه و خطر می اندازند. ترس از ارتفاع یکی از چالش های همیشگی است که این دسته همواره در پی مبارزه  و غلبه  بر آن هستند. آنها اغلب در جایی حاضر می شوند که کمتر کسی جرئت حضور در آن جا را دارد.

 

 اگر دوست دارید از فاصله ای امن و  مطمئن طعم ترس و هیجان را بچشید، بهتر است مجموعه تصاویر بعدی را از دست ندهید. تصاویری از اقدامات متهوّرانه ی گروهی از انسان ها که حتی مرگ را نیز به مبارزه دعوت کرده اند. افرادی که جان خود را کف دست گرفته و بدون ذره ای نگرانی و دلهره، شهامت و شجاعت خود را در آزمونی سخت و  نفس گیر به چالش کشیده اند.

 

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

همراه شما در تجربیات متفاوت، مهیج و هراس انگیز آنها شریک خواهیم شد. راستی شما کدام یک را ترجیح می دهید؟ تماشای اقدامات مهیج دیگران، یا شرکت در فعالیت های این چنینی و حرکت بر لبه ی تیغ شهامت یا حماقت؟

 

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند

این افراد به آدرنالین اعتقاد ندارند