پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

اس ام اس های جدید عاشقانه سوالی و معمایی

اس ام اس های جدید عاشقانه سوالی و معمایی


 میدونی فرق تو با ماه چیه ؟
ماه سه حرف داره ولی تو حرف نداری !


•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•


اگه گفتی فرق تو با جوراب چیه ؟
جوراب لنگه داره ولی تو نداری !


•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•

 
میدونی فرق تو با کلاغ چیه ؟
کلاغ تو درخت لونه میکنه ، اما تو کنج قلبم !


•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•


میدونی فرق تو با اشک چیه ؟
اشک از چشم میفته ولی تو هیچ وقت از چشم نمیوفتی !


•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•


می دونی شباهت قهوه با تو چیه ؟؟؟
رقیقه مثل قلبت ،خوش رنگ مثل چشمات ، تلخ مثل دوریت


•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•


میدونی فرق تو با کامیون چیه ؟
کامیون بار میبره ولی تو دل میبری !


•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•


میدونی فرق تو با ابر چیه ؟
از ابر بارون میباره ، از تو معرفت !


•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•


میدونی فرق تو با باد چیه ؟
باد نفس آسمونه ولی تونفس منی !


•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•


میدونی فرق تو با روز چیه ؟؟؟
روز ۳۰تاش باید جمع بشه تا ماه بشه ولی تو همین جوری ماهی


•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•


میدونی فرق تو با راه چیه ؟
راه رو باید بری تا به آخرش برسی اما تو خودت آخرشی !


•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•


می دونی فرق تو با انار چیه ؟
انار هزار دونس ولی تو یه دونه ای !


•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•


میدونی فرق تو با عزراییل چیه ؟
اونو اگه یه روز ببینم میمیرم ولی تو رو اگه یه روز نبینم میمیرم


•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•


می دونی فرق تو با پنالتی چیه ؟
پنالتی ۵۰ درصد گله اما تو صد درصد گلی !

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•

می دونی فرق تو با فرقون چیه ؟
فرقون گِل می بره ولی تو دل میبری