پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

با احساس ترین عکس و نوشته های عاشقانه

با احساس ترین عکس و نوشته های عاشقانه
دریا را به خانه آوردم
 
گفتی ماهی ندارد
 
گفتم چشم هایت را ببند
 
گریستی
 
دریا مواج شد
 
غرق شدیم . . .
 
با احساس ترین عکس و نوشته های عاشقانه
وقتی رفتی
 
همه رفتند
 
رفتی، رفتند، رفت
 
حتی آن گنجشکک کوچک
 
حتی درخت حیاط
 
حالا من مانده ام و سکوت
 
که باید برویم
 
با احساس ترین عکس و نوشته های عاشقانه

 به یــــــه نفر قول دادی باهــــــاش بمونی …

دیگه حق نداری چراغ امیــــــد دلشو خــــــاموش کنی …

رو حرفــــــت باش و عاشقش بــــــاش…

مطمــــــئن باش دنیــــــاشو به پات میــــــریزه…

 
با احساس ترین عکس و نوشته های عاشقانه
یـهــ وقـتـایـیــ هـسـتــ کـهــ
هـیــ بـیـدار مـیـمـونـیــ بـا خـودتــ مـیـگـیــ :
الـانـهــ کـهــ زنـگــ بـزنـهــ . . .
الـانـهــ کـهــ اســ بـدهــ . . .
الـانـهــ کـهــ . . .
هـمـیـنــ روالــ ادامـهــ پـیـدا مـیـکـنـهــ
تـا زمـانـیـکـهــ بـاورتــ مـیـشـهــ واقـعـا رفـتـهــ . .
 
 
با احساس ترین عکس و نوشته های عاشقانه

 مثل یک درنای زیبا تا افق پرواز کن
نغمه ای دیگر برای فصل سرما ساز کن

زندگی تکرارِ زخمِ کهنه دیروز نیست

بالهای خسته ات را رو به فردا باز کن

با احساس ترین عکس و نوشته های عاشقانه