"> تست شخصیت شناسی +تصویری

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تست شخصیت شناسی +تصویری

تست شخصیت شناسی +تصویری

تست شخصیت شناسی

طبق تست شخصیت شناسی زیر،شما باید نخستین تصویری که با مشاهده عکس ها در ذهنتان مجسم میشود را بیان کنید تا تحلیل آن را بخوانید. بعضی از تست هاي روانشناسی بر زمینه تفسیری هست که شما در نخستین نگاه از یک عکس میکنید. بدونیم چندین مشابه از این عکسهای ارائه داده هست تا بر زمینه آن به شخصیت خود پی ببرید. گرچه این تست را چندان جدی نگیرید اما تا حدودی چیزهایی درمورد شما می‌گوید.

تست شخصیت شناسی +تصویری

اگر عکس یک زن جوان دیدید فردی خوش بین و کمی بی پروا هستید. می‌توان گفت شما یک انسان خوشحال هستید.

 

اگر عکس یک زن میانسال را دیدید تجربیات زیادی در زندگی دارید. شما فکر انتقادی دارید و به مشکلات زندگی از تمامی زوایا نگاه می‌کنید.

تست شخصیت شناسی +تصویری

اگر عکس یک جمجمه را دیدید فردی واقع بین هستید و درک می‌کنید که همۀ چیز در زندگی زودگذر هست.

 

اگر عکس یک زن را دیدید ذاتا انسان ساده اي هستید و اغلب مشکلات و تهدیدها را نمی‌توانید متوجه شوید.

تست شخصیت شناسی +تصویری

اگر عکس یک مرغابی دیدید نیمکره راست مغزتان بر نیمکره چپ غالب هست و این یعنی شما فردی مهربان و انسان دوست هستید.

 

اگر عکس یک خرگوش دیدید نیمکره چپ مغز بر نیمکره راست غالب هست. شما انسان بسیار محتاطی هستید.

 

اگر هر دو عکس هم مرغابی و هم خرگوش را دیدید انسان خلاقی هستید. شما قدرت تخیل بالایی دارید و میتوانید احساس حقیقی دیگران را از روی رفتارشان تشخیص دهید.

تست شخصیت شناسی +تصویری

اگر عکس گربه اي را دیدید که از پله ها بالا می‌رود به جزئیات دقت زیادی نمیکنید. شما فردی بی نظم و ساده و بی تجربه هستید . به هر چیزی که میبینید باور دارید و همین باعث میشود زندگی را دوست داشته باشید و از بدبینی و اضطراب دور باشید.

 

اگر عکس گربه اي را دیدید که از پله ها به سمت پایین می‌رود انسان دقیقی هستید و و درک بسیار بالایی دارید. شما به جزئیات دقت زیادی می‌کنید و به سوالات سخت و مهم بدون اینکه شانس خودتان را امتحان کنید به خوبی پاسخ می‌دهید.