پارس ناز پورتال

تصاویر جالب از دیوار پنجره در امریکا بامنظره ای دل انگیز

تصاویر جالب از دیوار پنجره در امریکا بامنظره ای دل انگیز

تصاویر جالب از دیوار پنجره در امریکا بامنظره ای دل انگیز پارس ناز : صخره ای با نام ” صخره پنجره ” در بیابان آریزونای کشور آمریکا قرار دارد. این صخره جالب هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جذب می کند.

 

تصاویر جالب از دیوار پنجره در امریکا بامنظره ای دل انگیز

صخره پنجره

تصاویر جالب از دیوار پنجره در امریکا بامنظره ای دل انگیز

عکس های صخره پنجره

تصاویر جالب از دیوار پنجره در امریکا بامنظره ای دل انگیز