پارس ناز پورتال

نمایان شدن موشک آریان ۵ در فضا توسط ماهواره ها

مجموعه : مجله خبری روز
نمایان شدن موشک آریان ۵ در فضا توسط ماهواره ها
موشک آریان ۵ در فرانسه حامل دو ماهواره مخابراتی و هواشناسی در راه فضا….

 

نمایان شدن موشک آریان ۵ در فضا توسط ماهواره ها
 

نمایان شدن موشک آریان ۵ در فضا توسط ماهواره ها