پارس ناز پورتال

نظر محققان درباره جن

نظر محققان درباره جن

معنای کلمه جن : جن در لغت به معنی موجود پنهان و نامرئی بوده و تمام مشتقاتش بر  استتار و پناهنی دلالت دارد .

مانند جنت که به معنی باغی است سر سبز و آباد و جنان یعنی آن دلی که در سینه پنهان است و جنین به معنی کودک در شکم و مجنون که آثار و نشانی از عقل در او دیده نمیشود و … .

 

در فارسی به جن : شیطان ؛ پری ، دیو و اهریمن نیز میگویند که ظاهراَ این ترجمه غلط است زیرا کلمه شیطان مترادف در فارسی ندارد و باید عین لفظ در ترجمه بیاید .

 

جن به معنای شیء مستور است ، یعنی شیء نامرئی و پوشیده شده و غیر قابل رویت ؛ در فرهنگ های مذهبی در معنای جن آمده است که جن الیل به معنای تاریکی شب و پوشانندگی آن و جن الناس به معنای بزرگان آدمیان است و جن در عربی به همان معنای پوشیده ، پنهان ، غیر مرئی ، یا پشت پرده در فارسی میباشد .    

 

معنای اصطلاحی جن : جن به مخلوقی از مخلوقات خدای متعال اطلاق میشود که نامرئی است و از حواس ظاهری انسان پنهان است، جن را به این جهت جن نامیده اند که به چشم نمی آید مگر در موقعی که بخواهد قدرتی را که خدای متعال در او قرار داده به نمایش بگذارد .

جن ها اجسامی اند هوائی که قادرند به اشکال مختلف درآیند ؛ آنها دارای عقل و فهم بوده و بر انجام اعمال سخت قدرت دارند .

 

محققان درباره جن اختلاف دارند ، بعضی گفتند : جن از جنس غیر شیطان است و صحیح آن است که شیاطین از اقسام جن هستند پس هر هر جنی که مؤمن باشد شیظان نامیده نمیشود و هر جنی که کافر باشد به اسم شیطان نامیده میشود .

هیچ اختلافی بین امامان و بلکه بین مسلمین نیست در اینکه جن و شیاطین اجسام لطیفه هستند که در  بعضی مواقع دیده میشوند و در برخی موارد دیده نمیشوند و دارای حرکات سریع میباشند و بر انجام کارهای قوی و پرتوان قدرت دارند و همانند خون در اجساد بنی آدم جریان دارند و خدای متعال طبق مصالح آنها را به اشکال مختلف و صورتهای متنوع شکل میدهد .

حکما موجوداتی را ثابت کردند که نه مکان دارند و نه حالتی در مکان و گفتند آنها مجرد از اجسام هستند و به هر شکلی در میایند از شکل انسان تا شکل حیوانات و اجسام گوناگون اما هرگز به شکل فرشته ، نبی و امام در نمی آیند .