پارس ناز پورتال

چگونگی تعبیر خواب حوله

چگونگی تعبیر خواب حوله

تعبیر خواب حوله

در سر زمین رویاها آمده:

خواب حوله : اشخاص مهم و مشهوری به دیدن شما خواهند آمد .

دهانتان را با حوله خشک می کنید : دیگران به شما احترام بسیار خواهند گذاشت .

حوله های حاشیه دوز شده : یک ازدواج بزودی صورت می گیرد .

به شما حوله اهدا می کنند : مشاجره در فامیل