پارس ناز پورتال

قاصدک 24

رابطه دعا و رفع بلا

مجموعه : مذهبی
رابطه دعا و رفع بلا
 
حماد بن عثمان گوید: شنیدم که می فرمود: همانا دعا، قضا را برمی گرداند و آن را از هم واتابد و بزند، چنانچه رشته های نخ اگر چه به سختی تابیده شده باشد، از هم باز شود.
عمر بن یزید گوید: از حضرت ابی الحسن (کاظم)ع شنیدم که می فرمود: همانا دعا برمی گرداند آنچه را مقدر شده و آنچه را مقدر نشده، عرض کردم: مقدر شده را دانستم، مقدر نشده، کدام هست؟ فرمود: تا اینکه تقدیری درباره آن نشود.
یعنی دعا جلو تقدیر را می گیرد و بداء حاصل گردد.
حضرت صادق ع فرمود: دعا برگرداند قضایی که از آسمان نازل گردیده و به سختی ابرام شده و محکم گردیده است.

حضرت رضا ع فرمود: علی بن الحسین ع فرموده: همانا دعا و بلاء تا روز قیامت با هم رفاقت کنند و همانا دعا برگرداند بلاء را که به سختی، ابرام شده است.
و نیز از حضرت رضا ع از آن حضرت ع حدیث شده که فرمود: دعا بلایی را که نازل شده و آنچه نازل نشده، دفع کند.
زراره گوید: حضرت باقر ع به من فرمود: آیا تو را راهنمایی نکنم به چیزی که رسول خدا ص در آن استثنا نزده و چیزی را از آن بیرون نکرده؟ عرض کردم: چرا، فرمود: دعا است که برگرداند قضای مبرم را که به سختی محکم شده- و برای تشبیه و بیان مطلب انگشتانش را به هم چسباند. یعنی شدت ابرام آن مانند این انگشتان چسبیده بهم باشد.

عبدالله بن سنان گوید: شنیدم حضرت صادق ع می فرمود: دعا قضای مبرم شده را برگرداند، پس بسیار دعا کن که آن کلید هر رحمت و پیروزی در هر حاجت است و به آنچه نزد خدای، عزوجل است نتوان رسید، جز به وسیله ی دعا و هیچ دری بسیار کوبیده نشود جز این که امید به باز شدن آن نزدیک شود.
ابوولاد گوید: حضرت موسی بن جعفر ع فرمود: بر شما باد1 کهملازمت کنید به دعاف زیرا دعا به درگاه خوا و خواستن از او، برگرداند بلایی را که مقدر شده و حکم بدان شده و جز اجرای آن چیزی نمانده پس چون خدای، عزوج خوانده شد واز او درخواست شد، یکباره بلا را بگرداند.

حضرت صادق ع فرمود: خدای، عزوجل هر اینه دفع کند به وسیله دعا آنچه را که می داند اگر برای آن دعا شودف اجابت خواهد کرد و اگر نبود که بنده به این دعا موفق شودف به او بلایی می رسید که او را از روی زمین بردارد.