پارس ناز پورتال

تبلیغات

درباره استفاده از جاده های خورشیدی

درباره استفاده از جاده های خورشیدی

جولی و اسکات برساو کار طراحی این پنل های خورشیدی ابتکاری را انجام داده اند، پنل هایی که می توانند روی جاده ها، پیاده روها و پارکینگ ها نصب شوند.مخترعین می خواهند تمام سطوح آسفالت و محکم را با پنل های خورشیدی بپوشانند.

 

مسیرهای مجهز شده با پنل ها الکتریسیته تولید کرده و تماس حوادث محیطی مثل ذوب شدن برف را کاهش داده و نوری ایجاد می کنند که به رانندگان هشدار می دهد.نمونه های اولیه جاده های خورشیدی درست شده می توانند وزن 250.000 پوندی کامیون ها را تحمل کنند.

 

درباره استفاده از جاده های خورشیدی

درباره استفاده از جاده های خورشیدی

درباره استفاده از جاده های خورشیدی

درباره استفاده از جاده های خورشیدی

درباره استفاده از جاده های خورشیدی

درباره استفاده از جاده های خورشیدی

درباره استفاده از جاده های خورشیدی