پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس بزرگداشت روز جهانی معلولین

اس ام اس بزرگداشت روز جهانی معلولین

اس ام اس بزرگداشت روز جهانی معلولین

متن تبریک روز جهانی معلولان

 

مــعلول…

فــردی کــه بــه اطــرافــیانــش درس صــبر و اســتقامت امــوزش مــیدهــد.

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

اس ام اس بزرگداشت روز جهانی معلولین

پیامک روز جهانی معلولان

 

اگر چـه معلولم ولی انديشه ام معلول نيست 

هيچ مَجهولی برای فکر من مجهول نيست

اهل فِکر وهِمّت و شور وشعور و کوششم 

داوَری هـایِ غلط درباره ام مَقبول نيست

عِزّت نَفسَم مرا نزد همه ی ي مُمتاز کرد          

با تَرحُّم گر نگاهم می کنی مَعقول نيست

 

اس ام اس بزرگداشت روز جهانی معلولین

اس ام اس روز معلولان

 

معلول از نظر لغوی بـه معنای هرچیزی کـه آن را بـه علت و سبب ثابت کرده باشد

پس معلول آمده است تا ثابت کند کـه می تواند جزء بهترینها باشد اگر چـه از نظر فیزیکی دچار مشکل است

اما با ایمان و اراده و پشتکار و تلاش و امید والای خویش می تواند در اوج انسانیت و خوشبختی قرار گیرد 

 

اس ام اس بزرگداشت روز جهانی معلولین

روز جهانی معلولان

 

خداوندمی فرماید:

هرکه گرفتاری و مصیبتی بر او وارد امده و او بر آن مصیبت صبور و بردبار بوده

من حیا می کنم از انکه در روز قیامت برای اوپرونده ای بازکنم

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

معلولیت محبوبیت است از جانب خالق دوست / معلولیت محدودیت است اما ناتوانی نیست

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

اس ام اس بزرگداشت روز جهانی معلولین

اس ام اس روز جهانی معلولان

 

معلول…

کسی کـه برای ادامه زندگیش شاید از دیگران کمک بگیره ولی خیلی از دیگرانها ،امید،صبر، استقامت ،پشتکار …در زندگیشون را از معلول می‌گیرند 

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

اس ام اس بزرگداشت روز جهانی معلولین

روز جهانی معلولان

 

وقتی خداوند من را آفرید مطمئن بود کـه اشتباه نکرده است….پس من چرا خودم را باور نداشته باشم!!!

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

اس ام اس بزرگداشت روز جهانی معلولین

متن تبریک روز جهانی معلولان

 

معلول فردی است منتخب خداوند کـه بـه دلیل عشق زیاد باریتعالی بـه بعضی از بندهاش

یکسری محدودیتها نهاده تا دردنیای باقی منزلگاه ویژه ای برای جبران سختی هـای این دنیای فانی باشد

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

اس ام اس بزرگداشت روز جهانی معلولین

پیامک روز جهانی معلولان

 

روز جهانی معلولین روز پاس داشت ارزش هاست , روز بـه اثبات رساندن خواستن توانستن است . روز نشان دادن ما میتوانیم است .  روز جهانی معلولین گرامی باد .

 

اس ام اس بزرگداشت روز جهانی معلولین

اس ام اس روز معلولان

 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ

ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺷﮑﺮ !!!

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

اس ام اس بزرگداشت روز جهانی معلولین

اس ام اس روز جهانی معلولان

 

معلولیت یعنی انعکاس نور و قدرت خداوندی در مخلوقی بـه ظاهر ناقص ولی با قابلیتی بینهایت

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

اس ام اس بزرگداشت روز جهانی معلولین

روز جهانی معلولان

 

زندگی کن…

حتی اگر

بهترین هایت را از دست داده ای

زیرا این زندگی کردن است کـه

بهترین هـای دیگر را برایت می سازد.

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

اس ام اس بزرگداشت روز جهانی معلولین

اس ام اس روز جهانی معلولان

 

معلولیت یعنی شناگری درخلاف چهت آب

آب اینچنینی جزرومد دارد ،خشونت دارد،بیرحمی دارد وبالاخره زبون نفهمه،

معلول موفق کسی است کـه علیرغم اینهمه موانع خودرا بـه سرمنزل مقصود میرساند. 

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

اس ام اس بزرگداشت روز جهانی معلولین