پارس ناز پورتال

قاصدک 24

دختر زیبای کرد ملکه زیبایی عراق در سال 2017 شد

دختر زیبای کرد ملکه زیبایی عراق در سال 2017 شد

دختر زیبای کرد ملکه زیبایی عراق در سال 2017 شد 

مراسم گزینش ملکه زیبایی کشور عراق از میان دختران عرب و کرد در این کشور برگزار شد که از میان زیباترین ها بالاخره دختری که برترین زیبایی ها را داشت گزینش گردید.فیان سلیمانی توانست در بین دخترهای شرکت کننده مقام اول را از آن خود کند تا در کل کشور عراق در سال 2017 برترین و زیباترین دختر باشد.

دختر زیبای کرد ملکه زیبایی عراق در سال 2017 شد

مراسم دختر شایسته عراق 2017
دختر زیبای کرد ملکه زیبایی عراق در سال 2017 شدفیان سلیمانی زیباترین دختر عراق
دختر زیبای کرد ملکه زیبایی عراق در سال 2017 شد

دختر زیبای کرد ملکه زیبایی عراق در سال 2017 شدملکه زیبایی عراق 2017
دختر زیبای کرد ملکه زیبایی عراق در سال 2017 شد

ملکه زیبایی عراق،زیباترین دختر عراق،دختر شایسته عراق،دختر جذاب ملکه زیبایی عراق،دختر عرب جذاب ملکه زیبایی