پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

قاتل آتنا اصلانی تمام اعترافاتش را پس گرفت

قاتل آتنا اصلانی تمام اعترافاتش را پس گرفت

قاتل آتنا اصلانی تمام اعترافاتش را پس گرفت 

فردی که درمورد قتل آتنا اصلانی همۀ چیز را به پلیس و دادگاه اعتراف کرده بود حالا تمامی حرف هاي خود را انکار میکند. اسماعیل , آدمکش آتنا اصلانی , دختر 7 ساله پارس آبادی را در حبس دیدن می کنید که وی در ادامه بازجویی هاي خود تمام حرف ها و اعترافات خود را منکر شده و هیچ کدام را قبول نکرده هست.

قاتل آتنا اصلانی تمام اعترافاتش را پس گرفت

در اخبار جدیدی که در قبال پرونده آدمکش آتنا اصلانی , دختر ۷ ساله پارس آبادی آمده , وی اعترافات خود مبنی بر تجاوز و چگونگیقتل آتنا را منکر شده و اظهار داشته که زیر فشار آن اعترافات را کرده و هیچ کدام از این حرف ها را قبول ندارم .وی در سخنان جدیدش اظهار داشته که من دستم را در دهانش گزاشتم و تعادلش به هم خورد از پله ها سقوط کرد .

 

اسماعیل رنگرز حتی صحنه قتل و دزدیدن آتنا اصلانی را نیز بازساری کرده بود و به آن اعتراف کرده بود ,اما جدیدا در سخنان خود همه ي این اعترافات را منکر شده و گفته مرا زیر فشار قرار داده و به روز وادارم کردند تا به قتل اعتراف کنم .

 

آدمکش آتنا حتی پاسخ پزشکی قانونی مبنی بر صحت وقوع تجاوز به دختر پارس آبادی را نیز منکر شدهو گفته هست من انسانم و خودم دختر دارم و هیچ تجاوزی انجام ندادمو گفته که من هیچ تجاوزی انجام ندادم و تمامی سخنان و اعترافاتش را رد کرده هست .