پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نحوه ساخت مدال سیمی

نحوه ساخت مدال سیمی

نحوه ساخت مدال سیمی، برای درست کردن مدال سیمی شما نیاز دارید به : سیم یک یا ۱/۴ میلی متر – مهره های دو و پنج میلی متری – چکش و انبر دست