پارس ناز پورتال

قاصدک 24

املاح و وظیفه آن

املاح و وظیفه آن

سدیم
وظایف اصلی = تعادل اسیدی و آب و انتقال جریان عصبی
منابع = نمک طعام
کمبود = باعث گرفتگی عضلات و کم شدن اشتها و بهم خوردن تعادل عصبی

کلسیم

وظایف اصلی = تشکیل دهنده استخوانها و دندانها و انتقال امواج عصبی
منابع = شیر و پنیر و سبزیجات
کمبود = راشتیسم و مختل شدن وظایف عصبی و باعث کم شدن رشد

آهن
وظایف اصلی = تشکیل دهنده هموگلوبین
منابع = تخم مرغ و گوشت و اسفناج و سبزیجات تازه و تخم کدو
کمبود = باعث ضعیف شدن و کم شدن مقاومت در برابر عفونت

منیزیم
وظایف اصلی = فعال کردن آنزیمها و پروتئینها
منابع = دانه های تازه و سبوس گندم و سبزیجات
کمبود = باعث کم شدن رشد و آشفتگی رفتار و ضعف و اسپاسم