پارس ناز پورتال

ایده بسیار جالب دختران یک مدرسه از وسایل بازیافتی

ایده بسیار جالب دختران یک مدرسه از وسایل بازیافتی

ایده بسیار جالب دختران یک مدرسه از وسایل بازیافتی با این خلاقیت جالب این دختران ثابت کردن میشود از چیزهای بی مصرف درست استفاده کرد. تولید کیف مدرسه با پوست خوردنی ها این نوجوانان کیف های مدرسه خود را با وجود توانایی مالی فقط برای زیبایی وجلب توجه با استفاده از پوست و پاکت انواع خوردنی ها تهیه میکنند.

 

پارس ناز : کافی است به یکی از آنها کیک ، بیسکوئیت یا چیپس تعارف کنید حتما از شما درخواستپوست آن را هم خواهند کرد. با چسباندن این پاکت ها در کنار هم کیف و ساک های مدرسه برای خود درست میکنند و برای خود نمایی آن را به مدرسه میبرند.احتمالا هر چه کیفشان عجیب تر باشد از نظر آنها جالب تر است.

 

ایده بسیار جالب دختران یک مدرسه از وسایل بازیافتی

 ساخت یک کیف جالب با پوست خوردنی ها

ایده بسیار جالب دختران یک مدرسه از وسایل بازیافتی

 ساخت یک کیف جالب با پوست خوردنی ها

ایده بسیار جالب دختران یک مدرسه از وسایل بازیافتی

 ساخت یک کیف جالب با پوست خوردنی ها

ایده بسیار جالب دختران یک مدرسه از وسایل بازیافتی

 ساخت یک کیف جالب با پوست خوردنی ها

ایده بسیار جالب دختران یک مدرسه از وسایل بازیافتی

 

ایده بسیار جالب دختران یک مدرسه از وسایل بازیافتی

ساخت یک کیف جالب با پوست خوردنی ها 

ایده بسیار جالب دختران یک مدرسه از وسایل بازیافتی

 

ایده بسیار جالب دختران یک مدرسه از وسایل بازیافتی