پارس ناز پورتال

آرامش روح و روان

آرامش روح و روان

قواعدی كه همه به آن نیاز دارند و زندگی بدون آن مزه ای ندارد .

 

با یقین و إطمینان مؤمن باش . و تنها شعارت را خشنودی پروردگار قرار بده .

 

هدف را فراموش نكن ، وسرآغاز اعمالت را نیت صادق قرار بده .

 

با آرامش بخواب ، و آن را پشتیبانه ای برای بیداری بگذار .

 

 

در امورات زندگی با احتیاط عمل كن ، تا هیچ وقت با شكست روبرو نشوید .

 

نفس خود را بر كار مورد نظر آموزش بده ، وبا جدیت آن را إجرا كن .

 

قلبت را با ترازوی ربانی میزان كن .

 

در تمام زمینه ها مادیات را وسیله قرار بده ، و وسیله را با هدفهای فاسد معیوب نساز .

 

 

دستورات پنچگانه زیر را رعایت كن !

 

1- باید بفهمم.

 

2- باید شروع كنم .

 

3- باید برنامه ریزی كنم .

 

4- باید دست به كار شوم .

 

5- باید ادامه دهم.

 

 

شخصیتت را با چهار عنصر اصلی پرورش بده !

 

1- روح و روان : با عبادت و استقامت .

 

2- نفس و درون : با تزكیه و تهذیب .

 

3- عقل و اندیشه : با اندیشه و تدبر .

 

4- جسم : با ورزش و تمرین .

 

 

دقت و مهارت را پشتیبانه ای برای تولیداتت قرار بده .

 

در رویارویی با ستم و سختیها ، صبر و شكیبایی را پیشه كن .

 

در ارتباط با دیگران ، واقعیت و گذشت را شعار خود فرار بده .

 

در مسیر دوستی ، با كسی كه به تو اطمینان دارد ، دوست صمیمی و راستگو باش .

 

 

حقوق هركسی را به اندازه شایستگی اش رعایت كن .

 

اعتراف به اشباه فضیلت است ، این فضیلت را از دست نده ، زیرا ضررمند دنیا و آخرت می شوید .

 

اطلاعات مورد نیاز را به دست آور ، و در سرآغاز كار توانایی خود را فراموش نكن .

 

به بازی و سرگرمی اقدام كن ، اما از حد تجاوز نكند .

 

 

از خستگی دور از اندازه خود داری كن ، هرچند منجر به كاهش تولید شود .

 

از عواملی كه موجب از دست دادن شخصیت ، عقیده و مادیات می گردد ، پرهیز كن .

 

از همان سرآغاز كار به سرأنجام آن نیز اندیشه كن .