پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نظریه فمینیستی دانشمندان در مورد کره زمین و خانم ها

نظریه فمینیستی دانشمندان در مورد کره زمین و خانم ها
در نشست اخیر اتحادیه اروپا موضوع بحث پیرامون  فمینیستی شدن این مسئله  حاشیه های زیادی به دنبال داشت.به گزارش پارس ناز بنابر مدعیان این مسئله زنان بیش از مردان اقدام به حفظ محیط زیست و سازماندهی مصرف خانگی و مراقبت از کودکان و استفاده از منابع طبیعی میکنند بنابراین سهم آنها در کاهش یا افزایش و یا بررسی و تحقیق پیرامون این موضوع باید برابر مردان باشد.
 

این موضوع سرو صدای زیادی برپا کرده است و برخی آن را بحران بیشتری در مسئله تبعیض میان زنان و مردان میدانند.گزارش مربوطه خواستار سهم 40 درصدی زنان در تمام هیئت های نمایندگی اتحادیه اروپا در مذاکرات آّب و هوایی و درکمیته تخصصی کمکهای آب و هوایی در کشورهای عضو است.

بودجه زیادی برای این مسئله اختصاص داده شده است که قرار است با مشارکت زنان در این طرح نقش زن در تاثیر بر پدیده گرم شدن کره زمین به صورت کاملا حرفه ای پیگیری شود.