جستجو در پارس ناز

دانستنی مهم تربیت جنسی فرزندان

دانستنی مهم تربیت جنسی فرزندان

غریزه جنسی که از لحظه تولد در نهاد فرد وجود دارد هیچگاه نباید خاموش شود، بلکه باید از طریق آموزش صحیح تحت کنترل قرار گیرد. کنجکاوی و پرسش های کودکان در زمینه مسائل جنسی امری کاملا عادی و طبیعی است. کودکان برای اینکه زندگی شاد و سالمی داشته باشند باید در زمینه مسائل جنسی اطلاعات جدید و مناسب با سن خود کسب کنند و در این زمینه هیچکس بهتر از والدین نمی توانند اطلاعات درست در زمینه فوق را در اختیار کودک و نوجوان قرار دهند.

هویت جنسی و نقش آموزی جنسی

غالب کودکان به هویت جنسی یعنی تصویری روشن از خود به عنوان مرد یا زن دست می یابند، اما در اغلب فرهنگ ها تمایز بیولوژیکی (زیستی) بین زن و مرد به صورت شبکه گسترده ای از باورها و  آیین هایی نمایان می شود که تقریبا تمامی حیطه های فعالیت انسان را زیر نفوذ خود دارد.

تعریف رفتار صحیح اجتماعی، نقش ها و خصوصیات شخصیتی در فرهنگ های گوناگون متفاوت است و ممکن است با گذشت زمان در فرهنگ معینی این جوانب تغییر کند. در هر حال هر فرهنگ صرف نظر از تعریف معینی که از جنسیت دارد، می کوشد کودکان نوپای پسر یا دختر را به بزرگسالانی با نقش مردانه یا زنانه تبدیل کند، درست یه همان شکل که در قرون وسطی کودک را بزرگسال کوچک می نامیدند و تمام مسئولیت هایی که از یک بزرگسال بالغ انتظار می رفت را از وی طلب می کردند.

واژه نقش آموزی جنسیتی به کسب آن دسته از رفتارها و ویژگی هایی که فرهنگ جامعه معینی برای زنان و مردان خود مناسب می داند، اطلاق میشود. توجه کنید که نقش آموزی جنستی و هویت جنسی دو مقوله متفاوت از یکدیگرهستند.

دختر خانمی ممکن است خود را به عنوان زن پذیرفته باشد اما نه رفتارهای زنانه جامعه پسند داشته باشد و نه از همه رفتارهایی که مردانه تلقی میشود اجتناب ورزد.

آیا هویت جنسی و نقش آموزی جنسی صرفا حاصل احکام و انتظارات فرهنگی است یا تا حدودی نیز حاصل رشد طبیعی است؟

لازم می دانیم در رابطه با نظریه یادگیری اجتماعی به طور مختصر مطالبی را عنوان کنیم که می تواند ثمر بخش واقع شود.

یادگیری اجتماعی توجیه روشن تری از نقش آموزی جنسیتی به دست می دهد. این نظریه بر پاداش ها و تنبیه هایی که کودکان برای رفتار مناسب یا نامناسب جنسی دریافت می کنند تاکید دارد و هم به شیوه های یادگیری رفتارهای مربوط به نقش جنسیتی که از راه مشاهده بزرگسالان، کودکان را قادر می سازد از راه تقلید رفتارهای بزرگسالان همجنس، رفتارهای ویژه شخصیت خود را فرا بگیرند.

ویژگی های جنسی نخستین در اندامهاست که تولید مثل را شامل می شود و ویژگی های جنسی ثانویه از بیرون بدن قابل مشاهده است. سن بلوغ و سرعت رشد آن دامنه وسیع و متنوعی دارد. برخی از دختران در 11 سالگی و برخی دیگر در 17 سالگی برای نخستین بار قاعده می شوند که متوسط سن قاعدگی 12 سال و 9 ماه است. پسران به طور متوسط دو سال دیرتر از دختران به جهش رشد می رسند. در پسران انزال بین سنین 12 تا 16 سالگی  و به طور متوسط 14.5 سالگی آغاز می شود.

دامنه وسیع دوره های بلوغ جنسی به خصوص در سال های هفتم و هشتم مدرسه به وضوح مشهود است. برخی دختران پستان های رشد یافته و باسن های شبیه به زنان بزرگسال دارند و برخی هم ممکن است هنوز جثه و شکل دختر بچه ها را داشته باشند. برخی از پسرها شبیه نوجوانان دراز و بی قواره اند و برخی دیگر قواره 9 یا 10 سالگی خود را دارند.